Правила конкурсного приймання до ліцею

Все найважливіше для абітурієнта дивіться тут

 • ФАЙЛИ

Список документів для вступу (пункт 2.8 "Положення про конкурсне приймання")

Список вступних випробувань

Орієнтовані тестові завдання для вступного випробування


polozhennya

I. Загальні положення

1.1. Зарахування учнів до комунального закладу «Житомирський обласний  ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради здійснюється на конкурсних засадах  відповідно до Закону України "про освіту", Закону України  «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018р. №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018р. та на підставі Статуту ліцею-інтернату.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, які закінчили сім,  вісім або дев’ять класів переважно з сільської місцевості Житомирської області, що мають достатній рівень навчальних досягнень.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань розміщуються у приміщенні ліцею-інтернату на відповідному інформаційному стенді та на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за два місяці до початку їх проведення. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу також  доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Інформація про спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них  оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею-інтернату та його веб-сайті не пізніше ніж за три тижні до початку прийому заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня їх появи протягом календарного року.

2.3. Конкурсні випробування проводяться в червні (І тур) та в серпні (ІІ тур). Для вступників на спортивний допрофіль та профіль обов’язковий поглиблений медичний огляд за місцем проживання.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може  відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що і основне.

2.5. Для проведення конкурсного приймання у ліцеї-інтернаті створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора закладу освіти. Головою приймальної комісії є директор ліцею-інтернату. Адміністрація ліцею-інтернату самостійно визначає чисельність приймальної комісії.

2.6. Для оцінювання результатів конкурсних випробувань створюються предметні комісії за кожним з навчальних предметів. Їх склад затверджується директором ліцею-інтернату.

2.7. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

2.8. До  участі в конкурсі допускаються учні на підставі:

 • заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (або особи, яка її замінює), що подається на ім'я директора ліцею-інтернату особисто (з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника);
 • копії свідоцтва про народження дитини  або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 • табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту;
 • оригінала медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о, встановленої наказом МОЗ України від 16.08.2010 року №682 (медичної довідки про результати поглибленого медичного огляду з висновком про можливість навчання на спортивному допрофілі та профілі);
 • довідки про склад сім’ї  та  місця проживання.

З документами подаються три фотографії розміром 3х4.

2.9. До приймальної комісії можна подавати копії грамот, дипломів тощо, які підтверджують здібності учнів з обраного профілю та відображають їх навчальні і творчі досягнення.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до першого, другого та третього курсів ліцею-інтернату (восьмого, дев’ятого та десятого класів), проводяться з навчальних предметів, що відповідають профілям ліцею-інтернату, як правило, в один день.

3.2.Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею-інтернату, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу на основі матеріалів, запропонованих центром практичної психології і соціальної роботи КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради та затверджених директором ліцею-інтернату.

3.3. Види, форми проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються  директором. Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання,  визначених  Державними  стандартами базової та профільної середньої освіти. Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій та/або з використанням цифрових технологій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею-інтернату в запечатаному конверті та відкриваються в день випробування у присутності членів приймальної  комісії та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею-інтернату; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам  комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

3.7. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом ліцею-інтернату для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт (тестів), підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються  у  закладі освіти протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею-інтернату.

3.10.Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Результати конкурсного випробування оголошуються в той самий день. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні закладу освіти для загального ознайомлення.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна (за рік) кількість балів.

3.13. Учні-випускники 7-х, 8-х та 9-х класів, які за результатами навчання отримали табель з річними оцінками високого рівня (10, 11, 12 балів) і похвальну грамоту або свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою можуть звільнятися від випробування з виставленням до протоколу максимальної (за рік) кількості балів за рішенням приймальної комісії.

3.14. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.12 та 3.13, допускаються проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.15. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати  до приймальної комісії медичну довідку на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор закладу освіти.

3.16. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.17. Конкурсні випробування для абітурієнтів провести наступним чином:

 • для математичного допрофілю і профілю: математика (тестові завдання); українська мова (тестові завдання);
 • для біолого-хімічного допрофілю і профілю: біологія (тестові завдання), хімія (тестові завдання);
 • для  історичного допрофілю і профілю: українська мова та література (тестовізавдання), історія України (тестові завдання);
 • для допрофілю і профілю української та іноземної філології: українська мова  та література (тестові завдання); іноземна мова (тестові завдання);
 • для спортивного допрофілю: українська мова та література (тестові завдання), нормативи з фізичної культури;
 • для 8 класу з поглибленим вивченням української мови та математики: : українська мова   (тестові завдання); математика (тестові завдання).

IV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які брали участь  у  конкурсних випробуваннях до дев’ятих та десятих класів  зараховуються до ліцею-інтернату згідно з отриманими результатам  конкурсних випробувань наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Ліцеїсти-випускники 8-х класів (І курсу) ліцею-інтернату, які за результатами навчання отримали табель з річними оцінками не нижче достатнього рівня з профілюючих (для обраного допрофілю) предметів, з решти навчальних предметів – не нижче чотирьох балів, можуть бути зараховані на відповідний допрофіль (ІІ курс) ліцею-інтернату з виставленням до протоколу максимальної (за рік) кількості балів з профілюючих предметів за наказом директора ліцею-інтернату на підставі рішення приймальної комісії.

4.3. Ліцеїсти-випускники 9-х класів (ІІ курсу) ліцею-інтернату, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту  з річними оцінками не нижче  достатнього рівня з профілюючих  навчальних  предметів, з решти  – не нижче  шести балів та не виявили намір припинити навчання в ньому і  не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти можуть бути зараховані на відповідний профіль (ІІІ курс) ліцею-інтернату після видання    наказу про переведення  до  десятого класу учнів  дев’ятого класу.     

4.4.Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти і науки облдержадміністрації, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Апеляційна комісія  управління освіти і науки облдержадміністрації зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

4.5.Апеляційна комісія має право:

 • залишити рішення конкурсної комісії без змін;
 • змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників).

4.6. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею-інтернату, продовжують навчання у закладі освіти, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.7. Учні, які зараховані до ліцею-інтернату, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з закладу освіти. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею-інтернату несе персональну відповідальність за дотримання даного Положення про  конкурсне приймання до КЗ «Житомирський обласний  ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради.