Правила конкурсного приймання до ліцею

Все найважливіше для абітурієнта дивіться тут

 • ФАЙЛИ

Список документів для вступу (пункт 2.9 "Положення про конкурсне приймання")

Зразок заяви про допуск до конкурсного приймання (8 та 9 класи)

Зразок заяви про допуск до конкурсного приймання (10 клас)

Список вступних випробувань (11 червня 2021 року)

Орієнтовні тестові завдання для вступного випробування


polozhennya

I. Загальні положення

1.1. Ці правила визначають механізм зарахування учнів до Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради

1.2. Зарахування учнів до Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради для здобуття базової середньої, профільної середньої освіти (академічного спрямування) здійснюється на конкурсних засадах відповідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту»; наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018р. №367 і на підставі СТАТУТУ ліцею.

Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, які закінчили сім, вісім або дев’ять класів, переважно з сільської місцевості Житомирської області, що мають достатній рівень навчальних досягнень.

1.4. Зарахування здобувачів освіти до ліцею проводиться наказом керівника (директора) ліцею, який видається згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки України Порядком, цими Правилами, схваленими педагогічною радою закладу освіти та затвердженими його керівником, на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють) та протоколу засідання приймальної комісії.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» та листа Міністерства освіти і науки України від 22.01.2021 року №1/9-90 "Щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-COV-2 та запровадження нових обмежувальних протиепідемічних заходів", запровадження надзвичайної ситуації на всій території України, конкурсні випробування в 2021 році проводитимуться із забезпеченням безпечних та належних умови у закладі освіти, дотриманням чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.

ІІ. Організація конкурсного приймання

2.1. Конкурсні випробування в 2021 році проводитимуться 20 серпня 2021 року.

2.2. Правила конкурсного приймання учнів до Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань розміщуються у приміщенні ліцею на відповідному інформаційному стенді та на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за два місяці до початку їх проведення.

Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу також доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.3. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 11 червня не перевищує загальної кількості місць у класах закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

2.4. Інформація про спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та наявність вільних місць у кожному з них оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею та його веб-сайті не пізніше ніж за три тижні до початку прийому заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня їх появи протягом календарного року.

2.5. Додаткове конкурсне приймання може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що і основне.

2.6. Для проведення конкурсного приймання у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора закладу освіти. Головою приймальної комісії є директор ліцею. Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність приймальної комісії.

2.7. Для оцінювання результатів конкурсних випробувань створюються предметні комісії за кожним з навчальних предметів. Їх склад затверджується директором ліцею.

2.8. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

2.9. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі таких документів:

 • заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (або особи, яка її замінює), що подається на ім’я директора ліцею;
 • копії свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (копія завірена нотаріусом, під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа');
 • табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту;
 • оригінала медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о, встановленої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 року №682;
 • довідки про склад сім’ї та місця проживання.

З документами подаються три фотографії розміром 3х4.

Документи подаються батьками (або особою, яка їх замінює) особисто.

Адреса: 10007, м. Житомир, вул. Коростишівська, 15

Телефон: (0412) 42-95-17

Мобільні: +38 096 731 1759, +38 063 103 7185

E-mail: pedliceum_1991@ukr.net

Усі копії документів, що надсилаються, повинні бути завірені нотаріусом.

Оригінали документів мають бути подані приймальній комісії до видання наказу про зарахування.

2.10. До приймальної комісії можна подавати копії грамот, дипломів тощо, які підтверджують здібності учнів з обраного профілю та відображають їх навчальні і творчі досягнення.

2.11. З метою забезпечення права особи на здобуття повної загальної середньої освіти, ліцей обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.12. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до ліцею, відповідає особа, яка їх подає. За подання недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до першого, другого та третього курсів ліцею (восьмого, дев’ятого та десятого класів), проводяться з навчальних предметів, що відповідають профілям ліцею, як правило, в один день.

3.2. Онлайн-діагностика, як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу на основі матеріалів, запропонованих кабінетом практичної психології і соціальної роботи КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради та затверджених директором ліцею.

3.3. Види, форми проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються директором.

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених Державними стандартами базової та профільної середньої освіти.

Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій та/або з використанням цифрових технологій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті та відкриваються в день випробування у присутності членів приймальної комісії та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

3.7. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт (тестів), підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у закладі освіти протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.

3.10. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Результати конкурсного випробування оголошуються в день його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні закладу освіти для загального ознайомлення.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна (за рік) кількість балів.

3.13. Учні-випускники 7-х, 8-х та 9-х класів, які за результатами навчання отримали табель з річними оцінками високого рівня (10, 11, 12 балів) і похвальну грамоту або свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою можуть звільнятися від випробування з виставленням до протоколу максимальної (за рік) кількості балів за рішенням приймальної комісії.

3.14. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.13. та 3.12., допускаються проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.15. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати до приймальної комісії медичну довідку на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор закладу освіти.

3.16. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються

3.17. Конкурсні випробування для абітурієнтів проводяться наступним чином:

 • для академічного допрофілю і профілю (9-А - білінгвальний, 10-А): математика (тестові завдання), іноземна мова (тестові завдання);
 • для біолого-хімічного допрофілю і профілю (9-Х, 10-Б): біологія (тестові завдання), хімія (тестові завдання);
 • для історичного допрофілю і профілю (9-І, 10-І): українська мова (тестові завдання), історія України (тестові завдання);
 • для філологічного допрофілю і профілю (9-Л, 10-Л): українська мова (тестові завдання), іноземна мова (тестові завдання);
 • для інформатичного допрофілю (9-Б - білінгвальний): інформатика (тестові завдання), іноземна мова (тестові завдання);
 • для математичного допрофілю (9-М): математика (тестові завдання), іноземна мова (тестові завдання);
 • для 8-го класу з поглибленим вивченням іноземної мови та математики (8-А): іноземна мова (тестові завдання), математика (тестові завдання);
 • для 8-го класу з поглибленим вивченням української та іноземної мови (8-Б): українська мова (тестові завдання), іноземна мова (тестові завдання);
 • для 8-го класу з поглибленим вивчення іноземної мови та інформатики (білінгвальний клас): іноземна мова (тестові завдання), інформатика (тестові завдання).

IV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які брали участь у конкурсних випробуваннях до восьмих, дев’ятих та десятих класів зараховуються до ліцею згідно з отриманими результатам конкурсних випробувань наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року.

Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до ліцею їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

4.2. Для зарахування до ІІ (9 клас) та ІІІ (10 клас) курсів закладу освіти заяви подаються до 22 червня включно.

4.3. Ліцеїсти-випускники 8-х класів (І курсу) ліцею, які за результатами навчання отримали табель з річними оцінками не нижче середнього та/або достатнього рівня, можуть бути зараховані на відповідний допрофіль (9 клас) ліцею з виставленням до протоколу максимальної (за рік) кількості балів з профілюючих предметів за наказом директора ліцею на підставі рішення приймальної комісії, заяв батьків або осіб , які їх замінюють.

4.4. Ліцеїсти-випускники 9-х класів (ІІ курсу) ліцею, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з річними оцінками не нижче середнього та/або достатнього рівня й не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти, можуть бути зараховані на відповідний профіль (10 клас чи ІІІ курс) ліцею відповідно наказу про переведення до десятого класу учнів дев’ятого класу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

4.5. На вільні місця (у разі їх наявності) до 9-х та 10-х класів учні зараховуються, як правило, шляхом конкурсу відповідно до пунктів ІІІ розділу.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 2.3. Правил конкурсного приймання учнів до ліцею.

4.6. Конкурс може не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 11 червня 2020 року не перевищує загальної кількості місць у десятих класах ліцею з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту». У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

4.7. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти і науки облдержадміністрації, у сфері оперативного управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія управління освіти і науки облдержадміністрації розглядає апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалює обґрунтоване рішення. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

4.8. Апеляційна комісія має право:

 • залишити рішення конкурсної комісії без змін;
 • змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників).

4.9. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання у закладі освіти, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.10. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з закладу освіти наказом директора. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання даних Правил конкурсного приймання до Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради.

Правила конкурсного приймання учнів до Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради схвалені на засіданні педагогічної ради закладу освіти, протокол №10 від 12.03.2021 року.