Правила конкурсного приймання до ліцею

Все найважливіше для абітурієнта дивіться тут

 • ФАЙЛИ

Список документів для вступу (пункт 2.9 "Положення про конкурсне приймання")

Зразок заяви про допуск до конкурсного приймання (8 та 9 класи)

Зразок заяви про допуск до конкурсного приймання (10 клас)

Список вступних випробувань (28 липня 2020 року)

Орієнтовні тестові завдання для вступного випробування


I. Загальні положення

1.1. Ці правила визначають механізм зарахування учнів до комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради

1.2. Зарахування учнів до комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради для здобуття базової середньої, профільної середньої освіти (академічного спрямування) здійснюється на конкурсних засадах відповідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту»; наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018р. №367 і на підставі Статуту ліцею-інтернату.

Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, які закінчили сім, вісім або дев’ять класів, переважно з сільської місцевості Житомирської області, що мають достатній рівень навчальних досягнень.

1.4. Зарахування здобувачів освіти до ліцею проводиться наказом керівника (директора) ліцею, який видається згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки України Порядком , цими Правилами, схваленими педагогічною радою закладу освіти та затвердженими його керівником, на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють) та протоколу засідання приймальної комісії.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.6. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» та від 25.03.2020 року №239 щодо продовження карантину через поширення коронавірусу, запровадження надзвичайної ситуації на всій території України, конкурсні випробування в 2020 році проводитимуться із забезпеченням безпечних та належних умови у закладі освіти, дотриманням чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.

ІІ. Організація конкурсного приймання

2.1. Конкурсні випробування в 2020 році проводитимуться 28 липня 2020 року.

2.2. Правила конкурсного приймання учнів до комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань розміщуються у приміщенні ліцею-інтернату на відповідному інформаційному стенді та на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за два місяці до початку їх проведення .

Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу також доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.3. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 28 липня не перевищує загальної кількості місць у класах закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

2.4. Інформація про спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та наявність вільних місць у кожному з них оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею-інтернату та його веб-сайті не пізніше ніж за три тижні до початку прийому заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня їх появи протягом календарного року.

2.5. Додаткове конкурсне приймання може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що і основне.

2.6. Для проведення конкурсного приймання у ліцеї-інтернаті створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора закладу освіти. Головою приймальної комісії є директор ліцею-інтернату. Адміністрація ліцею-інтернату самостійно визначає чисельність приймальної комісії.

2.7. Для оцінювання результатів конкурсних випробувань створюються предметні комісії за кожним з навчальних предметів. Їх склад затверджується директором ліцею-інтернату.

2.8. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

2.9. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі:

 • заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (або особи, яка її замінює), що подається на ім’я директора ліцею-інтернату;
 • копії свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (копія завірена нотаріусом);
 • табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту чи копії завірені нотаріусом;
 • оригінала медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о, встановленої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 року №682;
 • довідки про склад сім’ї та місця проживання.

З документами подаються три фотографії розміром 3х4.

Документи надсилаються поштою приймальній комісії ліцею-інтернату.

Адреса: 10007, м. Житомир, вул. Коростишівська, 15

Телефон: (0412) 42-95-17, (0412) 42-95-36

E-mail: pedliceum_1991@ukr.net

Всі копії документів, що надсилаються, повинні бути завірені нотаріусом.

Оригінали документів мають бути подані приймальній комісії до видання наказу про зарахування.

2.10. До приймальної комісії можна подавати копії грамот, дипломів тощо, які підтверджують здібності учнів з обраного профілю та відображають їх навчальні і творчі досягнення.

2.11. З метою забезпечення права особи на здобуття повної загальної середньої освіти, ліцей обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.12. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до ліцею-інтернату, відповідає особа, яка їх подає. За подання недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до першого, другого та третього курсів ліцею-інтернату (восьмого, дев’ятого та десятого класів), проводяться з навчальних предметів, що відповідають профілям ліцею-інтернату, як правило, в один день.

3.2. Онлайн-діагностика, як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею-інтернату, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу на основі матеріалів, запропонованих кабінетом практичної психології і соціальної роботи КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради та затверджених директором ліцею-інтернату.

3.3. Види, форми проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються директором.

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених Державними стандартами базової та профільної середньої освіти.

Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій та/або з використанням цифрових технологій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею-інтернату в запечатаному конверті та відкриваються в день випробування у присутності членів приймальної комісії та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею-інтернату; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

3.7. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом ліцею-інтернату для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт (тестів), підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у закладі освіти протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею-інтернату.

3.10. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Результати конкурсного випробування оголошуються в день його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні закладу освіти для загального ознайомлення.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна (за рік) кількість балів.

3.13. Учні-випускники 7-х, 8-х та 9-х класів, які за результатами навчання отримали табель з річними оцінками високого рівня (10, 11, 12 балів) і похвальну грамоту або свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою можуть звільнятися від випробування з виставленням до протоколу максимальної (за рік) кількості балів за рішенням приймальної комісії.

3.14. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.13. та 3.12., допускаються проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.15. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати до приймальної комісії медичну довідку на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор закладу освіти.

3.16. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються

3.17. Конкурсні випробування для абітурієнтів проводяться наступним чином:

 • для математичного допрофілю і профілю: математика (тестові завдання); іноземна мова (тестові завдання);
 • для біолого-хімічного допрофілю і профілю: біологія (тестові завдання), хімія (тестові завдання);
 • для історичного допрофілю і профілю: українська мова (тестові завдання), історія України (тестові завдання);
 • для допрофілю і профілю української та іноземної філології: українська мова (тестові завдання); іноземна мова (тестові завдання);
 • для 8-го класу з поглибленим вивченням української мови: українська мова та література (тестові завдання);
 • для 8-го класу з поглибленим вивченням іноземної мови та математики (білінгвальний клас): іноземна мова (тестові завдання); математика (тестові завдання);
 • для 8-го класу з поглибленим вивчення іноземної мови та інформатики (білінгвальний клас): іноземна мова (тестові завдання); інформатика (тестові завдання).

IV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які брали участь у конкурсних випробуваннях до восьмих, дев’ятих та десятих класів зараховуються до ліцею-інтернату згідно з отриманими результатам конкурсних випробувань наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року.

Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до ліцею-інтернату їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

4.2. Для зарахування до ІІ (9 клас) та ІІІ (10 клас) курсів закладу освіти заяви подаються до 15 червня включно.

4.3. Ліцеїсти-випускники 8-х класів (І курсу) ліцею-інтернату, які за результатами навчання отримали табель з річними оцінками не нижче середнього та/або достатнього рівня, можуть бути зараховані на відповідний допрофіль (9 клас) ліцею-інтернату з виставленням до протоколу максимальної (за рік) кількості балів з профілюючих предметів за наказом директора ліцею-інтернату на підставі рішення приймальної комісії, заяв батьків або осіб , які їх замінюють.

4.4. Ліцеїсти-випускники 9-х класів (ІІ курсу) ліцею-інтернату, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з річними оцінками не нижче середнього та/або достатнього рівня й не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти, можуть бути зараховані на відповідний профіль (10 клас чи ІІІ курс) ліцею-інтернату відповідно наказу про переведення до десятого класу учнів дев’ятого класу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

4.5. На вільні місця (у разі їх наявності) до 9-х та 10-х класів учні зараховуються, як правило, шляхом конкурсу відповідно до пунктів ІІІ розділу.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 2.3. Правил конкурсного приймання учнів до ліцею-інтернату.

4.6. Конкурс може не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 28 липня 2020 року не перевищує загальної кількості місць у десятих класах ліцею-інтернату з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту». У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

4.7. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти і науки облдержадміністрації, у сфері оперативного управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія управління освіти і науки облдержадміністрації розглядає апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалює обґрунтоване рішення. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

4.8. Апеляційна комісія має право:

 • залишити рішення конкурсної комісії без змін;
 • змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників).

4.9. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею-інтернату, продовжують навчання у закладі освіти, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.10. Учні, які зараховані до ліцею-інтернату, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з закладу освіти. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею-інтернату несе персональну відповідальність за дотримання даних Правил конкурсного приймання до комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради.

Правила конкурсного приймання учнів до комунального закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради схвалені на засіданні педагогічної ради закладу освіти, протокол №5 від 30.04.2020 року.