Правила конкурсного приймання до ліцею

Все найважливіше для абітурієнта дивіться тут

 • ФАЙЛИ

Список документів для вступу (пункт 2.9 "Положення про конкурсне приймання")

Зразок заяви про допуск до конкурсного приймання

Орієнтовні тестові завдання для вступного випробування

 • ПСИХОДІАГНОСТИКА АБІТУРІЄНТА

Анкета для абітурієнта

Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є. Клімова

Шкала Кондаша


polozhennya


I. Загальні положення

1.1. Ці правила визначають механізм зарахування учнів до Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради

1.2. Зарахування учнів до Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради для здобуття базової середньої, профільної середньої освіти здійснюється на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту»; наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 р. № 367 і на підставі СТАТУТУ ліцею(рішення Житомирської обласної ради від 30.11.2021 р. № 305).

Здобуття профільної середньої освіти передбачає спортивне та академічне спрямування: профільне навчання на основі поєднання змісту освіти і поглибленого вивчення окремих предметів та видів спорту з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти, з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, які закінчили 7 (сім), 8 (вісім), 9 (дев’ять), 10 (десять) класів, переважно із сільської місцевості Житомирської області, а також діти, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, які мають достатній рівень навчальних досягнень.

1.4. Зарахування здобувачів освіти до ліцею проводиться наказом керівника (директора) ліцею, який видається згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки України Порядком, цими Правилами, схваленими педагогічною радою закладу освіти та затвердженими його керівником, на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють) та протоколу засідання приймальної комісії.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.6. Відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про основи національного спротиву», Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 68/2072 «Про утворення військових адміністрацій» у зв’язку із продовженням військового стану на території України, конкурсний прийом у 2022 році проводитиметься онлайн із дотриманням безпечних та належних умов у закладі освіти та чіткого регламенту безпеки.


ІІ. Організація конкурсного приймання

2.1. Вступне конкурсне приймання проводитиметься: 07 липня - І тур та (за потреби) 22 серпня - ІІ тур - 2023 р.

2.2. Правила конкурсного приймання учнів до Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради розміщуються у приміщенні ліцею на відповідному інформаційному стенді та на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за два місяці до початку їх проведення.

Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу також доводиться до відома населення, зокрема, через місцеві засоби масової інформації.

2.3. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 07 липня не перевищує загальної кількості місць у класах закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

2.4. Інформація про спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та наявність вільних місць у кожному з них оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею та його веб-сайті не пізніше ніж за три тижні до початку прийому заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також упродовж двох робочих днів з дня їх появи протягом календарного року.

2.5. Додаткове конкурсне приймання може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць на таких самих умовах, що й основне.

2.6. Для проведення конкурсного приймання у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора закладу освіти. До складу приймальної комісії входять педагогічні працівники закладу, тренери-викладачі з видів спорту, практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор ліцею. Адміністрація ліцею самостійно визначає склад приймальної комісії.

2.7. Конкурсне приймання відбуватиметься на основі результатів якості навчання абітурієнта відповідно до поданого табеля успішності із дотриманням певних вимог, зокрема:

 • у табелі учня не повинно бути оцінки нижче 6 (шість) балів;
 • із обраного профільного предмета/предметів оцінка не повинна бути нижче 7 (сім) балів.

Для вступників на спортивний допрофіль та профіль обов’язковим є поглиблений медичний огляд за місцем проживання.

2.8. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

2.9. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі таких документів:

 • заяви одного з батьків дитини (або особи, яка її замінює) про зарахування до закладу освіти, що подається на ім’я директора ліцею;
 • копії свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти;
 • табеля (оригінал) успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту;
 • рекомендаційних та профільних документів (лист, характеристика) довідки, що підтверджує спортивне звання, копії посвідчення - для спортивних класів;
 • медичної довідки (оригінал) за формою первинної облікової документації № 086-1/о, встановленої наказом МОЗ України від 16.08.2010 року № 682; медичної довідки про результати поглибленого медичного огляду з висновком про можливість навчання на спортивному допрофілі та профілі;
 • довідки про склад сім’ї та місця проживання/реєстрації.

Водночас з документами подаються три фотографії розміром 3х4.

Документи подаються батьками (або особою, яка її замінює) особисто, проте з урахуванням ситуації в державі, рекомендовано надіслати поштою на адресу закладу.

Адреса: 10007, м. Житомир, вул. Коростишівська, 15

Телефон: +380 (96) 731-17-59

e-mail: pedliceum_1991@ukr.net

Документи подаються до 06 липня (І тур) та до 21 серпня (ІІ тур) 2023 р.

Усі копії документів, що надаються, повинні бути завірені.

Оригінали документів мають бути подані приймальній комісії до 05 вересня 2023 року.

2.10. До приймальної комісії можна подавати копії грамот, дипломів тощо, які підтверджують здібності учнів з обраного профілю та відображають їх навчальні і творчі досягнення.

2.11. З метою забезпечення права особи на здобуття повної загальної середньої освіти, ліцей обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.12. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до ліцею, відповідає особа, яка їх подає. За подання недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої чинними законами України.


ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 8 (восьмого), 9 (дев’ятого), 10 (десятого), 11 (одинадцятого) класів, зазвичай проводяться з навчальних предметів, що відповідають допрофілям/профілям ліцею, як правило, протягом одного дня. Однак з урахуванням ситуації, що склалася в державі у зв’язку із військовою агресією, випробування відбудуться відповідно до п.2.7. розділу ІІ чинних Правил.

3.2. Онлайн-діагностика, як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу на основі матеріалів, запропонованих кабінетом практичної психології і соціальної роботи КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради та затверджених директором ліцею. Зазначені матеріали оприлюднені на сайті ліцею та інформаційному стенді.

Звертаємо увагу, що вимоги пунктів п. 3.3–3.9. чинних Правил, які подані нижче, застосовуються у звичайних умовах роботи закладу освіти та не будуть запроваджені в 2023 р.

3.3. Види, форми проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводяться випробування, порядок оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються директором.

Вступні випробування мають бути спрямовані винятково на перевірку результатів навчання, визначених Державними стандартами базової та профільної середньої освіти.

3.4. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті та відкриваються в день випробування у присутності членів приймальної комісії та вступників.

3.5. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею.

3.6. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

3.7. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт (тестів), підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо (але не більше 45 хв. для одного іспиту).

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у закладі освіти протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.

3.10. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів приймальної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Результати конкурсного випробування оголошуються в день його проведення. Списки вступників оприлюднюються на сайті ліцею та в приміщенні закладу освіти на інформаційному стенді для загального ознайомлення.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна (за рік) кількість балів з відповідного предмета.

3.13. Учні-випускники 7-х, 8-х, 9-х, 10-х класів, які за результатами навчання отримали табель з річними оцінками високого рівня (10, 11, 12 балів) і Похвальний лист або свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, можуть звільнятися від випробування з виставленням до протоколу максимальної (за рік) кількості балів – за рішенням приймальної комісії.

3.14. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.13. та 3.12., допускаються проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.15. Учні, які хворіли під час проведення вступного конкурсу (чи мають якусь іншу поважну причину відсутності), зобов’язані подати до приймальної комісії медичну довідку або/чи заяву, на підставі якої їм надається право участі в наступному турі конкурсних випробувань.

3.16. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.17. Конкурсні випробування для абітурієнтів проводяться за напрямами:

 • 8 класи:
 • 8-А - білінгвальний клас (математика, іноземна мова);
 • 8-Б - білінгвальний клас (інформатика, іноземна мова);
 • 8-В - спортивний клас з поглибленим вивченням окремих предметів та видів спорту;
 • 8-Г - білінгвальний клас (зарубіжна література, іноземна мова);
 • 8-Л - поглиблене вивчення української та іноземної мови.
 • 9 класи:
 • 9-А - академічний допрофіль – поглиблене вивчення математики, інформатики;
 • 9-Б - білінгвальний клас (біологія, іноземна мова);
 • 9-І - історичний допрофіль - поглиблене вивчення української мови та історії;
 • 9-Л - філологічний допрофіль - поглиблене вивчення української та іноземної мови.
 • 10 класи:
 • 10-А - академічний допрофіль – поглиблене вивчення математики та іноземної мови;
 • 10-Б - філологічний профіль - поглиблене вивчення української та іноземної мови;
 • 10-В - поглиблене вивчення інформатики та іноземної мови;
 • 10-Г – універсальний профіль – поглиблене вивчення історії та біології.
 • 11 класи:
 • 11-А - білінгвальний клас (математика, іноземна мова);
 • 11-Б - білінгвальний клас (інформатика, іноземна мова);
 • 11-В – універсальний профіль – поглиблене вивчення історії та біології;
 • 11-Л - філологічний профіль - поглиблене вивчення української та іноземної мови.

IV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які брали участь у конкурсних випробуваннях до восьмих, дев’ятих, десятих та одинадцятих класів, зараховуються до ліцею відповідно до отриманих результатів конкурсних випробувань наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року.

4.2. Зарахування учнів до початку і впродовж навчального року здійснюється винятково на вільні місця. Після зарахування дітей до ліцею їх розподіл за класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

4.3. Ліцеїсти - випускники 8-х класів ліцею, які за результатами навчання отримали табель з річними оцінками не нижче середнього та/або достатнього рівня, можуть бути зараховані на відповідний допрофіль (9 клас) ліцею з виставленням до протоколу максимальної (за рік) кількості балів з профільних предметів за наказом директора ліцею на підставі рішення приймальної комісії, заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

4.4. Ліцеїсти - випускники 9-х класів ліцею, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з річними оцінками не нижче середнього та/або достатнього рівня й не виявили намір припинити навчання в закладі та не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти, можуть бути зараховані на відповідний профіль (10 клас) ліцею відповідно до наказу про переведення до десятого класу учнів дев’ятого класу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

4.5. На вільні місця (у разі їх наявності) до 9-х, 10-х, 11-х класів учні зараховуються, як правило, шляхом конкурсу відповідно до пунктів ІІІ розділу.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 2.3. Правил конкурсного приймання учнів до ліцею.

4.6. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, у сфері оперативного управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

4.7. Апеляційна комісія Департаменту освіти і науки Житомирської облдержадміністрації розглядає апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалює обґрунтоване рішення. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань для такого абітурієнта під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

4.8. Апеляційна комісія має право:

 • залишити рішення конкурсної комісії без змін;
 • змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників).

4.9. Учні, які за підсумками конкурсних випробувань не були зараховані до ліцею, можуть продовжити навчання у закладі освіти, де вони навчалися до участі в конкурсі, або/чи іншому освітньому закладі.

4.10. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються із закладу освіти наказом директора. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.


V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання даних Правил конкурсного приймання до Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради.

Правила конкурсного приймання учнів до Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради схвалені на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 6 від 28.03.2023 року).